Arts-assistenten Heelkunde

» in opleiding tot specialist (AIOS)
» in opleiding, Tropenarts, (TAGIO)

Inleiding

AIOS

De vakgroep Heelkunde heeft in 2007 van de MSRC toestemming verkregen om arts-assistenten op te leiden tot chirurg. Het Slingeland Ziekenhuis maakt deel uit van opleidingsregio VII. Kandidaten, die in aanmerking willen komen voor een opleidingsplaats kunnen solliciteren bij de voorzitter van de regionale opleidingscommissie, prof. dr. R .P. Bleichrodt, verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Nijmegen. Sinds 1 januari 2009 worden er AIOS op de afdeling Chirurgie van het Slingeland Ziekenhuis opgeleid

Op de afdeling Heelkunde zijn sinds 1998 vier en vanaf 2006 permanent zes co-assistenten Heelkunde aanwezig. Het is de taak van de AIOS om deze co-assistenten te begeleiden.

TAGIO’s

Sinds 1999 worden er in het Slingeland Ziekenhuis tropenartsen (TAGIO’s) opgeleid voor het specialisme Heelkunde (Chirurgie). De opleiding valt onder de verantwoordelijkheid van het Concilium Opleiding Tropische Gezondheidszorg. De afdeling Heelkunde van het Slingeland Ziekenhuis heeft per 19 november 1998 erkenning verkregen als opleidingsinstantie. De opleidingsinrichting is door de NVvH erkend en behoort minstens tot de categorie C, opvang Traumatologie. De opleiders zijn bereid visitatie toe te staan door de NVvH. Er worden permanent vier tropenartsen opgeleid. Voorafgaand aan of na een periode van een jaar in ons ziekenhuis vindt een opleiding van 1 jaar Gynaecologie plaats in een ander ziekenhuis. De TAGIO werkt in blokken van 6 weken op verschillende verpleegafdelingen, gevolgd door een blok van drie weken op de SEH. In dit laatste blok is een week compensatie (vrij) verwerkt voor de nacht-, avond- en weekenddiensten.

Op de verpleegafdeling is de TAGIO verantwoordelijk voor de zorg van 20 heelkundige patiënten. Gedurende de dag is de TAGIO tevens werkzaam op de OK, de POK en de polikliniek. Van de TAGIO wordt verwacht dat hij minimaal 100 verrichtingen op de OK zelf of als assistent verricht. Hij superviseert co-assistenten op de afdelingen en zorgt voor de visites, de administratie en de rapportage. Het werk wordt verricht onder supervisie en begeleiding van de opleider Heelkunde. Aan het einde van de opleiding dient de TAGIO zelfstandig de basale chirurgie als wel de logistiek rondom de begeleiding van de heelkundige patiënt te kunnen uitoefenen. Tijdens de opleiding vindt elke drie maanden een beoordelingsgesprek plaats. De resultaten worden vastgelegd in het digitale portfolio (VREST).

Betrokken stafleden

 • drs.K.C.A. van Engelenburg
 • drs. S.A.H. Jeuriëns-van de Ven
 • dr. J.L.P. Kolkert mevr.
 • drs. R. M. Krol mevr.
 • dr. M.S. Lemson
 • dr. S.B. van der Meer
 • drs. K. Reijnders
 • dr. D.M. Scharn
 • drs. J.F. Staal mevr.
 • drs. D. Tiel Groenestege
 • dr. B. Wiering

Betrokken afdelingen

De AIOS worden in zes jaar opgeleid tot chirurg. Zij zijn één of meerdere jaren in het Slingeland Ziekenhuis gedetacheerd; in de overige jaren vindt de opleiding plaats in één van de overige ziekenhuizen binnen regio VII (Nijmegen, Arnhem, Ede, Tilburg, Veldhoven). De AIOS werkt volgens het schema van de TAGIO’s met dien verstande, dat in de opleiding tot chirurg meer aandacht geschonken wordt aan de ontwikkeling van technische vaardigheden en wetenschappelijke vorming. De AIOS lopen een stage van drie maanden op de ICU in het tweede jaar van de opleiding. De voortgang van de opleiding wordt iedere drie maanden geëvalueerd ten behoeve van het digitale portfolio (VREST). De TAGIO werkt in blokken van 6 weken op de verpleegafdelingen, gevolgd door een blok van drie weken op de SEH. Op de verpleegafdeling is de TAGIO verantwoordelijk voor de zorg van 20 heelkundige patiënten. Gedurende de dag is de TAGIO tevens werkzaam op de OK, de POK en de polikliniek. Hij superviseert co-assistenten op de afdelingen en zorgt voor de visites, de administratie en de rapportage. Het werk wordt verricht onder supervisie en begeleiding van de opleider Heelkunde. Iedere drie maanden vindt een beoordeling plaats ten behoeve van het digitale portfolio (VREST).

Dagrooster arts-assistenten afdeling Heelkunde

 • 07:45-08:00 uur: ochtendrapport
 • 08:00-09:00 uur: visite op de verpleegafdelingen
 • 08:00-12:00 uur: OK, polikliniek, POK
 • 12:00-12:30 uur: Intensive Care bespreking, MDO mammacare (maandag en donderdag)
 • 12:30-16:30 uur: OK, poli, POK
 • 16:45-17:15 uur: avondoverdracht, indicatiebespreking, complicatieregistratie
 • 17:15-18:00 uur: na de röntgenbespreking volgen de interdisciplinaire besprekingen.
  • maandag: interne chirurgische overdracht
  • dinsdag: oncologiebespreking
  • woensdag: vaatbespreking
  • donderdag: vaatbespreking, traumabespreking
 • vrijdag 16:00-17:00 uur: complicatiebespreking, necrologiebespreking en informele afsluiting van de week.

Diensten

De avond-, nacht- en weekenddiensten worden verricht volgens een vaststaand schema. Voor maandag t/m vrijdag geldt een schema van 8 uur. Voor de weekenden is een schema van 12 uur vastgesteld. Diensten worden volgens de CAO gecompenseerd in vrije tijd. Er zijn 9 arts-assistenten werkzaam in de heelkundige pool. In totaal wordt een 36-urige werkweek uitgevoerd. Daarnaast wordt 12 uur ingevuld voor onderwijs en opleiding.

Onderwijs

Voor de AIOS en de TAGIO’s en de co-assistenten wordt een onderwijsschema gepresenteerd, waarin de capita selecta van de Heelkunde in zich herhalende clusters van 8 weken worden besproken. Het onderwijs wordt verzorgd door de stafleden. Daarnaast wordt voor de AIOS en TAGIO één uur per week onderwijs gegeven over een specifiek heelkundig probleem of een specifieke vraagstelling. AIOS en TAGIO’s worden gestimuleerd tot het verzorgen van refereeravonden waarin evidence-based vraagstellingen zullen worden gepresenteerd. Tevens worden regelmatig PA-besprekingen gehouden. De arts-assistenten dienen cursussen te volgen (ATLS, ACLS, BOT basiscursus operatieve technieken chirurgie) en hun aanwezigheid op congressen wordt aanbevolen. De kosten van cursussen en congresbezoek worden (geheel of gedeeltelijk) terugbetaald.

Arbeidsvoorwaarden en faciliteiten

In het Slingeland Ziekenhuis is een commissie arts-assistenten werkzaam. Hierin hebben naast de opleiders ook 2 arts-assistenten (Interne Geneeskunde en Heelkunde) zitting. De commissie behartigt de belangen van de arts-assistenten. De manager acute zorg is het organisatorisch hoofd van de arts-assistenten. De werk- en de dienstenschema’s worden in samenspraak met de coordinator van de assistenten gemaakt. De arts-assistent Heelkunde is in dienst van het ziekenhuis en valt onder de CAO van het Ziekenhuiswezen. Voor TAGIO’s is dit 48 uur, in het kader van de opleiding. De TAGIO blijft gedurende één jaar in opleiding. De functie is ingeschaald in FWG 65.

Sollicitatie

AIOS

Indien u belangstelling heeft voor de opleiding tot chirurg kunt u zich richten tot de Regionale Opleidingscommissie van regio VII. Jaarlijks vinden er één of twee sollicitatierondes plaats. Deze worden aangekondigd in een advertentie in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en het Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde. U kunt uw sollicitatie richten aan de voorzitter van de Regionale Opleidingscommissie: prof. dr. R.P. Bleichrodt, Universitair Medisch Centrum Nijmegen.

TAGIO

Indien u belangstelling heeft voor een baan als TAGIO kunt u een open sollicitatie sturen naar de opleider, dr. J.F. Staal (chirurg) of naar de afdeling HR van het Slingeland Ziekenhuis, Postbus 169 te Doetinchem Uw sollicitatie dient vergezeld te zijn van een recente pasfoto en een curriculum vitae. Uw sollicitatie wordt in de eerstvolgende sollicitatieronde behandeld. Informatie over de eerstvolgende vrije plaatsen kunt u inwinnen bij de opleider. Informatie over de TAGIO-opleiding kunt u opvragen bij het Concilium Tropengeneeskunde, COTG, dagelijks bereikbaar van 09:00 - 13:00 uur, tel. (0546) 45 17 65 of via e-mail concil@xs4all.nl.