Co-assistentschap Heelkunde

De afdeling Heelkunde van het Slingeland Ziekenhuis is actief betrokken bij de opleiding van co-assistenten van de Faculteit der Medische Wetenschappen van st. Radboud Universiteit te Nijmegen. Deze co-assistenten zijn in het 5e en 6e jaar van hun studie van de basisopleiding tot arts. Op onze afdeling wordt, naast de algemene doelstelling van de opleiding (training en vorming van de toekomstige arts),  aandacht besteed aan de probleemanalyse en de beleidsvorming van specifieke chirurgische ziektebeelden. De communicatie met de patiënt en de familie vormt hierbij een belangrijk aspect van de opleiding.

Op de afdeling Heelkunde van het Slingeland Ziekenhuis, worden permanent vier co-assistenten opgeleid. De co-assistenten zijn acht weken op onze afdelingen. In de eerste vier weken worden zij meegenomen in de algemene Heelkunde en worden actief ingezet op de verpleegafdelingen, de operatiekamer en op de polikliniek. Deze periode wordt afgesloten met een tussentijds gesprek met de coördinerende co-assistentenopleider. In de tweede periode van het co-schap wordt stage gelopen bij “aanpalende” heelkundige specialismen: orthopedie, urologie en plastische chirurgie. Tenslotte verblijft de co-assistent gedurende een week op de Spoedeisende Hulp. In deze tijd kan een dagstage op de Ambulance aangevraagd worden. Aan het einde van het co-assistentschap presenteert de co-assistent een chirurgische patiënt en geeft een beschouwing over het ziektebeeld en de uitgevoerde behandeling. Deze voordracht van circa 15 minuten bepaalt mede de eindbeoordeling voor het co-schap Heelkunde.

Betrokken stafleden

De (orthopedisch)chirurgen en urologen zijn betrokken bij de opleiding Heelkunde van de co-assistenten in het Slingeland Ziekenhuis. De chirurgen S.B. van der Meer en  M.S. Lemson zijn opleider co-assistenten.

Dagrooster van de afdeling Heelkunde

 • 07:45-08:00 uur: ochtendrapport
 • 08:00-08:30 uur: visite op de verpleegafdelingen
 • 08:30-12:00 uur: OK, polikliniek, POK
 • 12:00-12:30 uur: Intensive Care bespreking
 • 12:30-16:00 uur: OK, poli, POK
 • 16:45-17:15 uur: avondoverdracht
 • 16.30-18:00 uur: interdisciplinaire besprekingen:
  • maandag: interne-chirurgische overdracht
  • dinsdag: oncologiebespreking
  • woensdag: röntgenbespreking
 • vrijdag 16:00-17:00 uur: weekendoverdracht, complicatiebespreking en informele afsluiting van de week.

Diensten

Avond- en weekenddiensten zullen worden gedaan tijdens de stage Spoedeisende hulp (SEH). Deze stage zal pas plaatsvinden in de tweede termijn van de 4 weken, wanneer u stage loopt op de afdelingen Urologie, Orthopedie en SEH. De SEH-diensten worden vervuld samen met de AGNIO chirurgie. De co-assistent is van 17:00 uur tot uiterlijk 23:00 uur in functie. Indien geen reis naar huis meer mogelijk is, kunt u gebruik maken van het co-huis, waar een slaapkamer ter beschikking staat. Dit co-huis betreft drie appartementen in Doetinchem. Deze zijn voor de co-assistenten en door het Slingeland Ziekenhuis ter beschikking gesteld is. Conform het werktijdenbesluit van de Nederlandse overheid is de co-assistent na een avonddienst op de SEH voor de volgende morgen vrijgesteld van studie/onderwijs op de afdeling Heelkunde. Wel dient men de opleider hiervan in kennis te stellen.

Onderwijs

Binnen het werkrooster op de afdeling Heelkunde is er plaats gemaakt voor cursorisch onderwijs. Hiervoor wordt vrijwel iedere dag een uur gereserveerd. Het onderwijs wordt verzorgd door de chirurgen, orthopeden, urologen, geriater, vaatlaboranten, wondconsulenten en arts-assistenten. De onderwerpen bestrijken het gehele chirurgische werkgebied. Het onderwijs is verplicht voor de co-assistenten.

Refereeravond/PA-avonden

De co-assistenten worden op de reguliere refereeravonden en PA-besprekingen verwacht. Deze vinden plaats op maandag- en dinsdagavond van 17:00 - 18:00 uur. Eventueel zal de co-assistent in samenspraak met de arts-assistent of chirurg een artikel refereren of een patiënt presenteren.

Weekoverzicht co-assistentschap Heelkunde

Introductie

Wanneer u gekozen heeft voor een stage Heelkunde in het Slingeland Ziekenhuis, ontvangt u enkele weken voor de aanvang van uw co-schap een schriftelijke uitnodiging. Op de eerste dag van de stage Heelkunde wordt u om 10:00 uur in het Slingeland Ziekenhuis verwacht. U meldt zich bij de receptie en wordt doorverwezen naar het hoofd SEH. U wordt op de hoogte gebracht van de werkafspraken binnen ons ziekenhuis, krijgt een rondleiding en uw kleding wordt verzorgd. U dient in het bezit te zijn van een stethoscoop.

Rooster

Vervolgens heeft u een gesprek met de coördinerend co-assistentenopleider. U ontvangt een dagrooster van de afdeling Heelkunde, een overzicht van de bezetting van de OK, de polikliniek en de POK en het schema van het cursorisch onderwijs. Tevens maakt u kennis met het Hoofd OK en worden er afspraken gemaakt voor een introductie daar. U kunt bij de coördinerend co-assistentenopleider terecht betreffende vragen rondom de introductie, het verloop van het programma op de afdelingen en problemen tijdens de stage. Halverwege het co-schap vindt een tussentijds gesprek plaats van circa 15 minuten. U wordt verzocht een video-opname te maken van een anamnesegesprek met een chirurgische patiënt. Deze opname kan samen met de opleider beoordeeld worden. Voor de eindbeoordeling presenteert de co-assistent een chirurgische casus met daarbij een beschouwing over pathogenese, anatomie en behandeling. Deze presentatie bepaalt mede het eindcijfer voor het co-schap.

Week 1, 2, 3 en 4

Kennismaking op de afdeling

U loopt in de eerste vier weken stage op de volgende chirurgische afdelingen:

 • maag-darm chirurgie/oncologische chirurgie
 • traumatologie
 • vaatchirurgie

Gedurende deze periode zult u voornamelijk werken onder supervisie van een arts-assistent chirurgie. U loopt samen met de arts-assistent of de chirurg visite. In deze periode krijgt u inzicht in de postoperatieve behandeling, in de wondgenezing, in de reconvalescentie en verwerft u handigheid in het inbrengen van infusen en urinekatheters. Dagelijks zult u patiënten op modelwijze statussen. Deze patiënten worden door u voorgedragen voor operatie op de 16:00 uur bespreking. Het vervolg van de ziekte en de behandeling van deze patiënten wordt door u nauwkeurig in kaart gebracht. Voor de wetenschappelijke achtergrond van het ziektebeeld kunt u boeken in de bibliotheek of het Internet raadplegen.

Wanneer u enigszins ingeburgerd bent op de verpleegkundige afdeling, kunt u tijd vrijmaken voor de operatiekamers, de polikliniek en de POK (kleine chirurgische verrichtingen). Op de operatiekamers dient u voor de aanvang van de narcose aanwezig te zijn. U verlaat de kamer pas als de operatie afgelopen is. U wordt ingedeeld om als eerste of tweede assistent aan de operatietafel te staan. Per operatiekamer is er één co-assistent aanwezig. In deze weken wordt u ook ingeschakeld op de polikliniek. U neemt anamnese af bij nieuwe patiënten, verricht lichamelijk onderzoek en bespreekt de status met de chirurg of arts-assistent. In deze periode kunt u ook actief deelnemen aan de werkzaamheden op de poliklinische operatiekamer. Op het vaatlaboratorium krijgt u inzicht over het non-invasieve vaatonderzoek. De wondconsulent zal u (samen met de dermatoloog) meenemen op haar ronde langs problematische wonden op de verpleegafdelingen.

Week 5, 6, 7 en 8

In deze weken bent u gedurende een week te gast bij elk van de subspecialismen orthopedie en urologie. Daarnaast verblijft u een week op de afdeling SEH (Spoedeisende Hulp). De volgorde waarin u deze stages loopt wordt in samenspraak binnen de co-groep bepaald. Op de Spoedeisende Hulp zult u leren over wondverzorging, hechten, diagnostiek en behandeling van fracturen en letsels van weke delen. Tevens krijgt u tijdens het co-schap onderwijs in de principes van de Advanced Trauma Life Support (ATLS). Iedere morgen om 08:00 uur vindt er door de traumatoloog een bespreking plaats van de röntgenopnamen van letsels van de afgelopen 24 uur.

Ter afsluiting

In de laatste week van het co-schap wordt er door de vertrekkende co-assistenten een patiëntencasus gepresenteerd. Elke voordracht duurt maximaal 15 minuten en bepaalt mede het eindcijfer voor het co-schap. Aansluitend aan de presentatie vindt de eindbeoordeling plaats.